Det blev inget köpt

av Error Flynn, söndag, december 29, 2019, 19:42 (225 dagar sedan) @ Håkan

...
Och då vi nu ändå är på det temat, hur är det med förbudet att använda toaletten om tanken blivit full, men att det alltid är tillåtet att använda en potta och tömma den över båtsidan...?

Håkan

Ingenting har ändrats sen ämnet senast diskuterades på Planket.
Ett dagsaktuellt klipp:

Toalettavfall omfattar allt utsläpp av avloppsvatten och annat avfall från varje toalett eller urinoar, enligt definitionen i TSFS 2010:96 Bilaga 1. Det omfattar även portabla båttoaletter som exempelvis Porta potti.

Tömning av toalettavfall från hink, potta eller liknande omfattas däremot inte av definitionen av toalettavfall. i TSFS 2015:10. Det är dock förbjudet att släppa ut även detta avfall enligt Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Av 2 kap. 3 § framgår att alla har skyldighet att vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, den s.k. försiktighetsprincipen. Även att vistas i en båt räknas som verksamhet och att släppa ut övergödande ämnen i vattnet kan inte anses vara förenligt med gott miljötänk. Vad många inte vet är att det faktiskt är just urinen som innehåller högst halter av näringsämnena fosfor och kväve, så om man ser till att det hamnar på land istället för direkt i vattnet är mycket vunnet då marken kan filtrera det på naturlig väg.

Error
The One and Only


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum